Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่ Hitachi Automotive Systemsได้ปรับปรุงตัวเองให้ตอบสนองต่อความต้องการอุปกรณ์ยานยนต์ของลูกค้าทั่วโลก

เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฮิตาชิจึงได้พัฒนาส่วนประกอบยานยนต์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยสำคัญยิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมด้านยานยนต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเทคโนโลยีส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดความต้องการนวัตกรรมด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการปรับตัวได้ ซึ่งจำเป็นต่อการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของตลาดระหว่างประเทศที่เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ Hitachi Automotive Systems ยังคงมุ่งมั่นต่อไปที่จะเป็นผู้จัดหาระบบที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและเป็นองค์กรระดับโลกที่เชื่อถือได้มากที่สุดของอุตสาหกรรม

สานต่อการตระหนักถึงการขับขี่อัตโนมัติ

การขับขี่อัตโนมัติคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ความแออัดของการจราจร และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุและอื่นๆ

เราจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ยานยนต์ ผู้คน และสังคมเพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประเภทผลิตภัณฑ์