Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

บริษัท Hitachi Electronic Devices ได้เพิ่มความแตกต่างให้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและความสามารถในการพัฒนาที่โดดเด่นมาหลายปีแล้ว

ด้วยเทคโลยีและความสามารถที่มีคุณภาพสูงของเรา ฮิตาชิได้พัฒนาส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไอทีที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆ

บริษัท Hitachi Electronic Devices มีหน่วยธุรกิจมากกว่าเก้าหน่วย ครอบคลุมภาคตัดขวางที่กว้างของอุตสาหกรรม ขอบเขตของบริษัทรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม

เมื่อมองไปข้างหน้า เป้าหมายของบริษัทคือ พัฒนาและวิวัฒนาการให้สอดคล้องกับแต่ละยุค ขณะเดียวกันก็เพียรพยายามสร้างความสำเร็จและเติบโตร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ และพนักงานของเรา ตลอดจนถึงชุมชนท้องถิ่นด้วย ปรัชญาการจัดการบนพื้นฐานคุณภาพจะเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ประเภทผลิตภัณฑ์