Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi ได้แบ่ง ผลิตภัณฑ์ออกเป็น เทคโนโลยี และ การแก้ไข ซึ่งช่วยสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคในสังคมปัจจุบันนี้จากพื้นฐานการเป็นผู้นำทาง opto-eletronics และเทคโนโลยีไร้สายคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์เส้นลวดและสายเคเบิลเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบไร้สายในสถานที่ปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคม

ประเภทผลิตภัณฑ์