Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

เกี่ยวกับบริษัทฮิตาชิ

ชื่อบริษัท Hitachi, Ltd.
(Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho)
วันที่ก่อตั้ง 1 กุมภาพันธ์ ปี 1920 [ตั้งขึ้นในปี 1910]
สำนักงานใหญ่ 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280 Japan
โทรศัพท์: +81-3-3258-1111
ผู้บริหาร Toshiaki Higashihara
Representative Executive Officer, Executive Chairman & CEO
อื่นๆ