Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

Hitachi Young Leaders Initiative

โครงการ Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) คือรูปแบบหนึ่งในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ที่มีต่อสังคมของฮิตาชิ เพื่อช่วยหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการชุมชนสัมพันธ์นี้มุ่งที่จะแสวงหาและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาชาวเอเชียที่มีความสามารถและสติปัญญาปราดเปรื่องเพื่อมาฝึกฝนให้เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ โดยจะเปิดเวทีให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่ออภิปรายปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทสำคัญ ผู้นำทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง นักวิชาการ และตัวแทนจากองค์กรเอ็นจีโอ