Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

(นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลและสาระสำคัญ)

ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548
ทบทวนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
โตชิอากิ ฮิกาชิฮาราิ
ประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ริษัท ฮิตาชิ จำกัด

1. ประวัตินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฮิตาชิ

บริษัทฮิตาชิ (ในที่นี้จะเรียกว่า "ฮิตาชิ") ดำเนินการจัดการข้อมูลมากมาย รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลของลูกค้าในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการทั่วโลก ซึ่งสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด จากความคิดดังกล่าว ฮิตาชิได้พยายามสร้าง และบังคับใช้ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อเคารพในคุณค่าของข้อมูลดังกล่าว
สำหรับประวัติความเป็นมาของนโยบาย ฮิตาชิจะพยายามสร้างกฎเกณฑ์ และจัดทำระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฮิตาชิ และพยายามที่จะกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเผยแพร่ไปยังสมาชิกของคณะกรรมการ และพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้น ฮิตาชิจะดำเนินการตรวจวัดเพื่อทำให้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้โดยง่าย
ฮิตาชิจะพยายามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมโดยยึดจากหลักนโยบายดังกล่าวนี้

2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฮิตาชิ

 1. ก่อตั้งกฎเกณฑ์ในการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฮิตาชิจะรับรองว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

  และพนักงานมีการรับทราบถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะตั้งกฎเกณฑ์สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม และจะรับรองว่ามีการดำเนินการจัดการดังกล่าวแน่นอน กฎเกณฑ์ดังกล่าวเหล่านี้จะถูกเก็บรักษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 2. เก็บรวบรวม ใช้ และจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเจตนาเดิม

  ขณะที่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียดว่าเป็นที่น่าเชื่อถือต่อกิจการของบริษัทเราหรือไม่ ทางฮิตาชิจะจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยการตั้งระบบการจัดการสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจแต่ละประเภท และโดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ หรอจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ฮิตาชิจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเจตนาเดิม และจะดำเนินการตรวจวัดตามความเหมาะสม

 3. ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย และแก้ไขปัญหา

  ทางฮิตาชิจะดำเนินการตรวจวัดมากมาย อาทิเช่น การจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การจำกัดวิธีการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกสู่ภายนอกบริษัทและการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องจากภายนอกบริษัท และจะพยายามป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับรองความถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎเกณฑ์สำหรับการรักษาข้อมูล นอกจากนี้ เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความปลอดภัย ทางฮิตาชิจะระบุถึงสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข

 4. ดำเนินการตามกฎหมาย และบรรทัดฐาน

  ฮิตาชิจะดำเนินการตามกฎหมาย แนวทาง และบรรทัดฐานอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่นในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ฮิตาชิจะทำให้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย แนวทาง และบรรทัดฐานอื่นๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

 5. เคารพในสิทธิ์ของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อบุคคลต้องการเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว หรือการร้องทุกข์ หรือการขอรับคำปรึกษา ฮิตาชิจะตอบคำถามด้วยความจริงใจ เคารพในสิทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

3. ขอบเขตของการใช้งาน

เอกสารนี้ "เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" จัดทำเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในกิจกรรมของบริษัทโดยฮิตาชิ

4. ข้อมูลส่วนบุคคล

ฮิตาชิป้องกัน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความดูแล และความพยายามอย่างดีที่สุดโดยอิงจาก "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฮิตาชิ" ในเอกสารฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นข้อมูลที่สามารถนำไประบุตัวบุคคลโดยเฉพาะได้

 1. ข้อมูลที่มาจากบุคคลมอบให้แก่ฮิตาชิโดยการกรอกใน "แบบสอบถาม" หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
 2. ข้อมูลที่มาจากบุคคลมอบให้แก่ฮิตาชิโดยผ่านวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

5. การเก็บรวบรวม/การใช้วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดต่อบุคคลที่ 3

 1. เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของฮิตาชิในเรื่องส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสารข้อมูล การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการให้ข้อมูล ทางฮิตาชิจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อฮิตาชิขอข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบเพื่อขออนุญาตก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้
 2. ฮิตาชิจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ 3 รับทราบโดยมิได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน เว้นแต่เหตุการณ์ในบางเงื่อนไข
 3. เมื่อต้องการขอข้อมูลเพื่อดำเนินการทางธุรกิจซึ่งฮิตาชิดำเนินการร่วมกันกับกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ทางฮิตาชิอาจนำข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เป็นต้น ให้แก่กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้

6. การร้องขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเสนอเรื่องร้องทุกข์

เมื่อมีคนต้องการขอให้เปิดเผย แก้ไข เพิ่ม ลบ ยุติการใช้ เลิกการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ 3 หรือแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "การเปิดเผย และอื่นๆ" ซึ่งทางฮิตาชิเป็นผู้จัดทำขึ้น หรือต้องการเสนอเรื่องร้องทุกข์ บุคคลนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดำเนินการตามการร้องขอนั้น

7. เรื่องที่สำคัญอื่นๆ

 1. การขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การขอการอนุญาตยินยอมก่อน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การแจ้งเกี่ยวกับการจัดการ "เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ cookies และ Web beacons บนเว็บไซต์
 4. เมื่อมีคนมาติดต่อฮิตาชิผ่านทางโทรศัพท์ จะมีการบันทึกการสนทนาเพื่อช่วยในเรื่องการตอบคำถามที่ถูกต้อง

8. ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ ยกเว้นการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ กรุณาติดต่อเราด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

lติดต่อผ่านไปรษณีย์
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฮิตาชิ จำกัด
1-6-6Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280