Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ลิขสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้ที่จัดพิมพ์ให้แก่เซิร์ฟเวอร์ฮิตาชิ โดยมีบริษัทฮิตาชิเป็นเจ้าของ

บริษัทฮิตาชิอนุญาตให้คุณจัดทำสำเนาเอกสารนี้เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ภายในองค์กรของคุณได้เท่านั้นและต้องมีข้อความสงวนลิขสิทธิ์ดังแสดงอยู่ด้านบนปรากฏอยู่ในเอกสารสำเนาทั้งหมดด้วย นอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ใดๆ หากไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดแจ้งไว้ดังข้างต้น จะไม่มีสิ่งใดๆ ที่ระบุไว้จะสามารถถูกตีความอ้างอิงถึงสิทธิหรือใบอนุญาตใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของฮิตาชิ

สิ่งตีพิมพ์ฉบับนี้อาจมีข้อผิดพลาดหรือมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ถูกต้อง เอกสารฉบับนี้ได้จัดเตรียมไว้ "ตามที่เป็น" โดยปราศจากการรับประกันไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งปวง ไม่ว่าโดยเปิดเผยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยยะถึงความสามารถในการใช้สอยเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการไม่ละเมิดฝ่าฝืนสิทธิของกลุ่มบุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ความเสียหายอันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าในเหตุการณ์ใดก็ตาม ฮิตาชิ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดขึ้นโดยอ้อมหรือเป็นผลเสียหายสืบเนื่องตามมาด้วยประการใดๆทั้งปวง หรือ ความเสียหาย ไม่ว่าในสัญญา การล่วงละเมิดหรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเอกสารต่างๆ นับต่อจากนี้ไป เอกสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า