Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

1. คำจำกัดความคำว่า ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฮิตาชิ (ในที่นี้จะเรียกว่า ฮิตาชิ) ต้องกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ วันเกิด และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น (รวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ แต่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยข้อมูลอื่นได้โดยง่าย) นอกจากนี้ ต้องไม่จำกัดถึงการระบุส่วนบุคคล แต่รวมถึงข้อมูลใดๆที่แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริง การตระหนักรับรู้ และการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวบุคคล รวมถึงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติ อาชีพ และสถานะได้

ฮิตาชิคุ้มครอง และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการดูแล และความพยายามอย่างดีที่สุดตาม "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฮิตาช"

2. ขอบเขตของการใช้งาน

เอกสารนี้"เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" จัดทำเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในกิจกรรมของบริษัทโดยฮิตาชิ

3. การเก็บรวบรวม/การใช้วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดต่อบุคคลที่ 3

 1. เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ ฮิตาชิในเรื่องส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสารข้อมูล การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการให้ข้อมูล ทางฮิตาชิจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อฮิตาชิขอข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบเพื่อขออนุญาตก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้
  ก.
  การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างฮิตาชิและลูกค้า

  ข.
  การติดต่อเพื่อการเจรจา และการประชุมทางธุรกิจกับลูกค้า

  ฃ.
  การจัดส่งสินค้าในกรณีบริการหลังการขาย และการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ และงานที่ทางฮิตาชิจัดขึ้น

  ค.
  การดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาที่ได้รับความไว้วางใจโดยลูกค้า

  ฅ.
  จัดหาบริการของสมาชิก

  ธุ.
  รกิจเกี่ยวกับหุ้น

  ฆ.
  การตอบคำถามของลูกค้า

  ง.
  การวิเคราะห์ตามแบบสอบถามเพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ

  จ.
  การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัทในกรณีที่มี การดำเนินการร่วมกัน


 2. ฮิตาชิจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล มาเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ 3 รับทราบโดยมิได้รับอนุญาต จากบุคคลนั้นก่อน เว้นแต่เหตุการณ์ในบางเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  ก.
  กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย

  ข.
  กรณีที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการคุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น และเป็นเรื่องยากที่จะขออนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน

  ฃ.
  กรณี ที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง มากต่อการพัฒนาสุขลักษณะของสาธารณะ หรือช่วยเหลือการเจริญเติบโตของเด็ก และเป็นเรื่องยากที่จะขออนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน

  ค.
  กรณี ที่การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต่อการ ดำเนินงานร่วมกันกับสถาบันของรัฐ หน่วยงานสาธารณะประจำท้องถิ่น หรือหน่วยงานอิสระ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลที่ดำเนินการที่อธิบายโดยกฎหมาย และการขออนุญาตบุคคลนั้นอาจเกิดการขัดขวางต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

  ฅ.
  กรณีที่การใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่ไว้วางใจสำหรับ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือในบางส่วนภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน

  ธุ.
  กรณีที่มีการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผลจากการครอบ ครองธุรกิจเพื่อการรวมกลุ่ม หรืออื่นใด


 3. เมื่อต้อง การขอ ข้อมูลเพื่อ ดำเนินการทางธุรกิจซึ่งฮิตาชิดำเนินการร่วมกันกับกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ทางฮิตาชิอาจนำข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เป็นต้น ให้แก่กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้

4. เกี่ยวกับการใช้ Cookies และ Web beacons

ฮิตาชิใช้ cookies *1 และ Web beacons (clear GIF)*2 ในส่วนของเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ของบุคคลมากขึ้น
ผู้ใช้อาจปฏิเสธที่จะรับ cookie หรือสามารถแสดงข้อความเตือนเมื่อได้รับ cookie โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของ web browser สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในข้อแนะนำของ web browser ที่คุณใช้อยู่ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถปฏิเสธที่จะรับ Web beacon โดยตั้งค่าให้ปฏิเสธการรับ cookie
อย่างไรก็ตาม ในกรณีแรก กรุณาสังเกตว่าผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้งานเกี่ยวกับบริการของเราบนเว็บไซต์ได้ ทั้งหมด หรือในบางส่วน

คำศัพท์

*1
Cookies:
หมาย ถึง ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งควบคุมเว็บไซต์ และเว็บบราวเซอร์ที่บุคคลนั้นใช้อยู่ Cookies อาจถูกบันทึกเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ หากคุณใช้ cookie ทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะสามารถติดตาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บบนเว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เว้นแต่เขาหรือเธอจะเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวในเว็บ ไซต์
*2
Web Beacons:
หมายถึงเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่กับ cookie เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บเป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่เขาหรือเธอจะเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเมื่อได้รับ cookies

5. การร้องขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเสนอเรื่องร้องทุกข์

เมื่อมีคนต้องการขอให้เปิดเผย แก้ไข เพิ่ม ลบ ยุติการใช้ เลิกการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ 3 หรือแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "การเปิดเผย และอื่นๆ" ซึ่งทางฮิตาชิเป็นผู้จัดทำขึ้น หรือต้องการเสนอเรื่องร้องทุกข์ บุคคลนั้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดำเนินการตาม การร้องขอนั้น

 1. ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคล นั้นส่งให้แก่ฝ่ายขายของฮิตาชิ
  • lกรุณาติดต่อฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง
 2. ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลที่บุคคลนั้นส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
  • lกรุณาติดต่อแผนกที่จัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บ ไซต์
 3. ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลในกรณีที่นอกเหนือจากข้อ 1 หรือ 2 ด้านบน
  • lสำหรับรายละเอียดการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาดูที่เว็บไซต์
  • รายละเอียดในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ
 4. การเสนอเรื่องร้องทุกข์เกี่ยว กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ที่อยู่ในการติดต่อ:

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล แผนกการรักษาข้อมูลของบริษัท บริษัทฮิตาชิ จำกัด Information
1-6-6 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280
โทรศัพท์: 03-3620-2671
โทรสาร: 03-3620-2662

 • * เวลาทำการ: 9:00 - 17:30 ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดจดหมายร้องทุกข์:

6. การร้องขอต่อบุคคล

 1. การบริการของฮิตาชิส่วนมากสามารถดำเนินการ ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาสังเกตว่าบริการบางประเภทเท่านั้นที่ต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
 2. โปรดรับทราบว่าทางฮิตาชิจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของฮิตาชิ ซึ่งเป็นลิงค์ที่เชื่อมโยงออกไปจากเว็บไซต์ของฮิตาชิ
 3. หากบุคคลกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปในเว็บไซต์ของฮิตา ชิ เขาหรือเธอต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดในเอกสาร "เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้บริการของเราได้ (รวมถึงการตอบคำถาม) นอกจากนี้ ถ้าคุณอายุต่ำกว่า 14 ปี กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

7. ข้อความพิเศษ

 1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 2. ฮิตาชิอาจตรวจสอบเอกสาร "เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" อีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ เนื่องมาจากการตรวจสอบตามกฎหมายหรือกฤษฎีกา หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ
 3. การดำเนินการของเอกสาร "เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" นี้ต้องมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ออกเอกสาร (หรือวันที่ตรวจสอบ)
 4. หากเว็บไซต์ของฮิตาชิแต่ละเว็บมีนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง นโยบายนี้ต้องเข้ามาแทนที่ข้อกำหนดของนโยบายอื่นใดในเว็บไซต์ของฮิตาชิ
 5. หากมีบุคคลโทรเข้ามาติดต่อเรา ทางฮิตาชิจะบันทึกเสียงสนทนาเพื่อรับรองการตอบคำถามที่ชัดเจน

8. การสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์ ("เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ยกเว้นในหมวดที่ 5 (การร้องขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเสนอเรื่องร้องทุกข์) กรุณาติดต่อเราโดยใช้ "แบบฟอร์มสอบถาม" และส่งมาทางไปรษณีย์ หรือโทรสารก็ได้
หากคุณส่งแบบสอบถาม หรือความคิดเห็นของคุณมายังเรา ทางเราต้องการให้คุณอ่านอย่างละเอียด และยินยอมเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารฉบับนี้ มิฉะนั้นโปรดรับทราบว่าทางเราอาจไม่ตอบข้อสงสัยของคุณได้
ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งให้กับทางเราจะถูกลบทิ้งหากทางเราได้ดำเนินการตอบคำถามของคุณแล้ว และทางเราจะไม่เก็บข้อมูลนั้นไว้

ติดต่อโดยไปรษณีย์ หรือโทรสาร
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล แผนกการรักษาข้อมูลของบริษัท บริษัทฮิตาชิ จำกัด
1-6-6 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280
โทรสาร: 03-3620-2662
โทรสาร: 03-3620-2662

หากคุณติดต่อเราผ่านทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร กรุณากรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ลงบนเอกสารนั้นด้วย

 • lข้อสงสัยของคุณ (ต้องมี)
 • lชื่อของคุณ (ต้องมี)
 • lองค์กร (เช่นชื่อบริษัท หรือโรงเรียน)
 • lที่อยู่อีเมล์ (ต้องมี)
 • lรหัสไปรษณีย์*
 • lที่อยู่*
 • lหมายเลขโทรศัพท์*
 • * หากไม่มีอีเมล์ คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ทั้งหมด

มีผลบังคับใช้วันที่1 เมษายน 2548
ตรวจสอบเมื่อวันที่16 มกราคม 2550

ดาวน์โหลด Adobe Reader
ไฟล์ PDF อยู่ในรูปแบบเอกสาร Adobe's Portable คุณต้องใช้โปรแกรม
Adobe® Reader® จากบริษัทระบบ Adobe จึงสามารถอ่านไฟล์ดังกล่าวได้