Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ในกรณีที่บุคคลต้องการให้แจ้งถึงวัตถุประสงค์การใช้ ข้อมูลตามมาตราที่ 24 ข้อ 2 เรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "พระราชบัญญัติ") หรือการร้องขอให้ให้เปิดเผยข้อมูลตามมาตราที่ 25 ข้อ 1 ของพระราชบัญญัติ คุณต้องส่งเอกสารที่แสดงถึงตัวบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีตัวแทนมาดำเนินการร้องขอแทน คุณต้องส่งเอกสารที่แสดงถึงตัวบุคคลทั้งของคุณเอง และของตัวแทน นอกจากนี้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 14 ปีหรือน้อยกว่านั้น ต้องดำเนินการร้องขอโดยผู้คุ้มครองทางกฎหมายของคุณ สำหรับประเภทของเอกสารที่แสดงถึงตัวบุคคล ให้ดูข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หากคุณเป็นผู้ยื่นคำขอ

กรุณาจัดเตรียมเอกสารที่อยู่ในรายการดังต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งประเภท (หมายเหตุ การถ่ายสำเนาด้วยกล้องถ่ายรูป เครื่องสแกน หรือการพิมพ์รูป ถือว่าใช้ไม่ได้)

 • สำเนาใบขับขี่ (หากไม่ต้องมีภูมิลำเนา เราขอให้คุณลบหัวข้อออกด้วยปากกาผสมน้ำมัน เป็นต้น)
 • * หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแนบสำเนาหลังจากที่คุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เรียบร้อยแล้วมาด้วย
 • สำเนาบัตรขอถิ่นที่อยู่พื้นฐาน
 • * สำเนาของบัตรดังกล่าว รวมถึงรูปถ่ายหน้าตรง ชื่อ วันเกิด และที่อยู่ในปัจจุบันของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แต่ยังอยู่ในเมืองเดียวกัน ให้ถ่ายสำเนาด้านหลังมาด้วย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาทั้งสองด้านที่มีรูปถ่ายหน้าตรง และข้อมูลพร้อมชื่อ ที่อยู่ และอื่นๆ)
 • สำเนาของสมุดบำเหน็จ
 • สำเนาของสมุดสวัสดิการ
 • สำเนาของบัตรประกันสุขภาพ
 • * โปรดกรอกที่อยู่ปัจจุบันของคุณลงในช่องที่อยู่
 • สำเนาของบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติ หรือใบรับรองการลงทะเบียน (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)

2. หากตัวแทนเป็นผู้ยื่นคำขอ

กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกมาภายใน 3 เดือน

 • เมื่อตัวแทนของผู้ขอมีอำนาจในฐานะบิดา มารดา (ประมวลกฎหมาย มาตราที่ 818) ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของครอบครัว รายการย่อของทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ ที่รับรองความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว
 • เมื่อตัวแทนผู้ขอเป็นผู้ปกครองของผู้ใหญ่ (ประมวลกฎหมาย มาตราที่ 8 มาตรา 843) กรุณาเตรียมเอกสารการลงทะเบียนของตัวแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • เมื่อตัวแทนของผู้ขอเป็นผู้ปกครองของเด็ก (ประมวลกฎหมายมาตราที่ 818) กรุณาเตรียมเอกสารการลงทะเบียนของตัวแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • เมื่อตัวแทนของผู้สมัครเป็นตัวแทนด้วยความเต็มใจ (เฉพาะในกรณีที่บุคคลอายุ 15 ปีหรือมากกว่า) กรุณาเตรียมจดหมายมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อของบุคคลนั้นด้วย

3. หากตัวแทนของผู้ขอเป็นผู้ปกครองของผู้ใหญ่ และเป็นนิติบุคคล

สำเนาของทะเบียนบ้าน รายการย่อของทะเบียนบ้าน หรือเอกสารบางส่วน หรือทั้งหมดของตัวแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษร