Skip to main content

Hitachi

ฮิตาชิในประเทศไทย

ในกรณีที่บุคคลต้องการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 24 ข้อ 2 เรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "พระราชบัญญัติ") หรือการร้องขอให้ให้เปิดเผยข้อมูลตามมาตราที่ 25 ข้อ 1 ของพระราชบัญญัติ คุณต้องชำระค่าบริการจำนวน 800 เยนต่อการร้องขอแต่ละครั้ง โดยอิงจากมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าบริการมีดังนี้:

1. สำหรับการโอนผ่านธนาคาร:

ธนาคารของผู้รับเงิน

ธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ สาขา Chiyoda

ชื่อบัญชีของผู้รับเงิน

บริษัทฮิตาชิ จำกัด

เลขบัญชีของผู้รับเงิน

บัญชีธรรมดา 6454400

ค่าบริการในการชำระ

ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบ

2. สำหรับธนาณัติที่ระบุจำนวนเงินผ่านไปรษณีย์:

กรุณาซื้อธนาณัติที่ระบุจำนวนเงิน 800 เยนที่ไปรษณีย์ และส่งมายังบริษัทฮิตาชิ จำกัด ซึ่งต้องเสียค่าบริการเพิ่มอีก 10 เยน โดยที่ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบ